MOBIL OG WEBBASERET LOGBOG TIL LANDBRUG

Web og app baseret løsning til gennemførelse af egenkontrol og kvalitetssikring, tilpasset de nye særregler for IE-husdyrbrug, dvs. målrettet husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ.

Iflg. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §44 skal IE-husdyrbrug udarbejde og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget inkl. materiel, herunder med henblik på at forebygge uheld, og beredskab for håndtering af uventede emissioner og hændelser.

Læs mere ...

Miljøtilsyn geoenviron

Undgå papir og tag dine data med på tilsyn.

Løsningen kommunikerer data mellem GeoEnviron databasen og den mobile enhed, når sagsbehandlerne skal på tilsyn på virksomheder, landbrug og vandværker.

Formålet er, at gøre data digitale hele vejen – fra forberedelse af tilsynet til efterfølgende sagsbehandling, afrapportering og arkivering i kommunens ESDH løsning.

Løsningen er kompatibel med både Android og iOS baserede enheder.

Læs mere her ...

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.

Miljørunderinger og interne audtis

Miljørunderinger bruges til at dokumentere efterlevelse af virksomhedens miljøkrav.

Interne audits gennemføres med planlagte mellemrum, for at verificere og dokumentere, at virksomheden lever op til kravene i deres eget ledelsessystem.

Det er virksomheden selv som gennemfører undersøgelserne på egne mobiltelefoner og tablets (Android eller iOS).

Tilpassede skemaer tilgås gennem Microting eForm, som muliggør enkel, kundetilpasset og offline dataindsamling.

Indsamlet data kan redigeres på web og eksporteres til specialtilpassede Word og PDF-rapporter.

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.

Modtagekontrol

Uddrag fra Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, kapitel 7 Kontrol på stedet:

Ved enhver modtagelse af affald skal der ske en visuel inspektion af affaldet ved indgangen til deponeringsanlægget og på deponeringsstedet. Den visuelle inspektion skal omfatte en kontrol af, at affaldet er sorteret og ikke indeholder forbrændingsegnet eller genanvendeligt affald. Ved begrundet mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldet og dokumentationen skal anlægget foretage en yderligere kontrol af, om affaldet er i overensstemmelse med dokumentationen.

Modtagekontrolløsningen fra Microting gør det muligt at modtage vejninger fra eget vejesystem direkte på mobiltelefon, med informationer fra den indvejede deklaration, hvor medarbejder enten godkender eller afviser læsset, herunder registrerer årsager til afvisning med GPS-positioneret billeddokumentation.

Kontakt din leverandør af vejesystem for priser og yderligere informationer om mulighederne.


Cases: Læs mere her ...

måleropsætning og -nedtagning

Opret eller importer installationsadresser på web og planlæg en eller flere installationer. Udfør installation og dokumentér det hele på mobiltelefon, inkl. scanning af QR-koder på alle installationsemner.

Planlæg nedtagning, udfør nedtagning ved at QR-scanne tidligere opsatte målere.

Rapportering sker på web og i specialdesignet Excel-ark.

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.

nærvedulykkehændelser

Tilløb til ulykker skal undersøges, og der skal gennemføres foranstaltninger, som forhindrer gentagelse.

Med Microting eForm får virksomheden et enkelt mobilt og webbaseret system til registrering, opfølgning og evaluering af nærvedulykke-hændelser i virksomheden.

Beskrivelse af hændelse og tilhørende billeddokumentation gøres tilgængelig i Word-rapport, som automatisk sendes til en eller flere modtagere. Status og next step på hændelse vedligeholdes på web.

Læs mere ...

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.

Klargøringsdokumentation

Dokumentation af udlejningsmateriel gennemføres på mobiltelefon. Udlejningsmateriel kan hentes direkte fra Microsoft Dynamics.

Når dokumentation er gennemført, kan tilpasset PDF-udleveringsrapport hentes på web, som derefter kan udleveres/sendes til kunden.

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.

brugerundersøgelse på genbrugspladser

Brugerundersøgelsen danner grundlag for fordelingen af omkostningerne mellem kommunens husholdninger og virksomheder og indeholder en opgørelse på fraktionsniveau af den mængde affald, som blev afleveret på genbrugspladsen i indsamlingsperioden.

Det er virksomheden som gennemfører undersøgelsen på egne mobiltelefoner og tablets (Android eller iOS).

Det tilpassede indsamlingsskema tilgås gennem Microting eForm, som muliggør enkel, kundetilpasset og offline dataindsamling.

Efter endt dataindsamling, leveres rapporten i Excel.

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.

dokumentation af anlægsaktiver

Anlægsaktiver dokumenteres på mobiltelefon (placering, navn, stand, alder, forventet levetid) med billeder og GPS-positioner for placering.

PDF-dokumenter kan uploades på web (fx købs- og reparationsfakturaer) til hvert enkelt anlægsaktiv. Alle data kan redigeres og eksporteres til Excel.

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.

Tidsregistrering

Arbejdstid og tidsforbrug på maskiner/områder registreres på mobiltelefon.

Virksomhedens ressourcer vedligeholdes nemt på web eller integreres med eget forretningssystem.

Data afrapporteres på web, i Excel eller direkte i eget forretningssystem.

Kontakt Niels Windfeld-Lund på 2138 9718 og få gennemgået løsningen på din skærm.